સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર જીવનમાં કોઈ પણ માણસને ખોટો ના સમજવો. તેના પર વિશ્વાસ રાખવો. કેમકે એક બંધ ઘડીયાળ પણ દિવસમાં ૨ વાર સાચો સમય બતાવે છે. કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે.

Tuesday, April 7, 2015

MEGA MATERIALS BY "SHIKSHAK GROUP"Std-6-8 english sem 1
                        

std-6-8 english sem 2std-6-8-gujarati-sem 1std-6-8 –guj-sem-2std-6-8-hindi-sem 1std-6-8-hindi-sem 2std-6-8-maths-sem 1
Std-6-8-maths-sem 2

Std-6-8-sanskrit-sem 1std-6-8-sanskrit-sem 2
std-6-8-science-sem 2std-6-8-science-sem 1std-6-8-social science-sem 1std-6-8-social science –sem 2

std-1 to 5