સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર જીવનમાં કોઈ પણ માણસને ખોટો ના સમજવો. તેના પર વિશ્વાસ રાખવો. કેમકે એક બંધ ઘડીયાળ પણ દિવસમાં ૨ વાર સાચો સમય બતાવે છે. કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે.

DOWNLOAD

OKANHA .WORDPRESS .COM  માંથી સાભાર લીધેલ છે ૧૦૦ એક્ટીવીટી

ડાઉનલોડ કરો

૧ થી ૧૦૦ સુધી (એકડા) (અંગ્રેજીમાં)

ડાઉનલોડ કરો અને બાળકોને અંગ્રેજીમાં ૧ થી ૧૦૦ સુધી શીખવો
ને એકસા

સરવાળોબાદબાકીગુણાકારભાગાકાર વિશેની માહિતી

ડાઉનલોડ કરો અને બાળકોને સરવાળોબાદબાકી,ગુણાકાર,ભાગાકાર સરળતાથી શીખવો
થે ૧૦૦ એક્ટીવીટીની મઝા માણો

જુદા જુદા કલર વિશેની માહિતી

જુદા જુદા કલર વિશેની માહિતી
ડાઉનલોડ કરો અને કલર વિશે બાળકોને માહિતી આપો

Animals

Animals

બાળગીત

ડાઉનલોડ કરવા નામ પર ક્લિક કરો  

ચોખુ ઘરનું આંગણું....mp3

એક રુપિયાના...mp3

ચપટી વગાડતા આવડી...mp3

કારતકમાં શિંગોડા...mp3

કારતકમા દેવદિવાળી.mp3

એક જાનો માળો....mp3

એક રુપિયાના...mp3

ઊગીને પૂવૅમા....mp3

આંગણેથી નિકળી.....mp3

આવો પારેવા...mp3

આપણું આ ગુજરાત...mp3

આ અમારુ ઘર છે.....mp3

આ અમારી ગાડી છે...mp3

અચર આવે....mp3

હાલો ખેતરીએ...mp3

વાદળ વાદળ વરસો પાણી.mp3

હારે અમે ખેડૂતભાઈ........mp3

સાવજની સરદારી.........mp3

વહેલી સવારે ઉઠીને.......mp3

ડુગ ડુગીયાવાળો........mp3

દુનીયા આખામાં..........mp3

ટીવી મારું બહું રુપાળું.......mp3

જામ્યો કારીગરોનો મેળો......mp3

ગોળુડો ઘાટ.........mp3

કરો_રમકડા_કુચક_દમ......mp3

આવો કબુતરા.......mp3

આયો ફાગણીયો........mp3

આભલે ચમકતો ચાંદલો ગમે......mp3

રીંછ એકલું ફરવા ચાલ્યું........mp3

પપાજીએ રંગબેરંગી....mp3

વંદે માતરમ્.mp3

વડદાદાની લાંબી દાઢી....mp3

રોજ નિશાળે જઈએ.....mp3

તુ અહીયા રમવા આવ....mp3

ચપટી વગાડતા આવડી...mp3

मोर पुकारे.mp3

देश बड़ा हो जायेगा.mp3

धमक धमक आता हाथी.mp3

जिसने सूरज चाँद बनाया.mp3
ડાઉનલોડ કરો,  પ્રાણીઓ ઓળખો,  સાથે અવાજ પણ ખરો

No comments:

Post a Comment